งานโครงการที่ผ่านมา

pr12

โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น  จังหวัดตราด  จังหวัดจันทบุรี  และ  จังหวัดเพชรบุรี

โดยเป็นโครงการล่าสุดที่แล้วเสร็จในปี 2560 โดยบริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวจำนวน 3 โครงการ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

666-269x212

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด 23 จังหวัด

บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ ได้รับความไว้วางใจจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ดำเนินงาน โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด 23 จังหวัด

Cover12-300x259-300x212

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ ได้รับความไว้วางใจจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน่วยงานผู้สนับสนุน คู่ค้า และพันธมิตรของเรา