Coastal erosion prevention project

Coastal erosion prevention project

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ ได้รับความไว้วางใจจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : 24 สิงหาคม 2555 – 26 มีนาคม 2556
ระยะเวลา 214 วัน

พื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยด้านอ่าวไทยและด้านอันดามัน มีความยาวประมาณ 3,148 กิโลเมตร จากการสำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่ามีพื้นที่ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะ 320 แห่ง ระยะทางประมาณ 830.07 กิโลเมตร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2554) โดยมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยทำกินหนาแน่น (มากกว่า 12 ล้านคน) และมีศักยภาพสูงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ดังนั้น ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของชุมชนแล้ว ผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่งมีสาเหตุจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ยังส่งผลให้เกิดการสูญเสียที่ดินชายฝั่งทะเล ลดศักยภาพการผลิตของพื้นที่ชายฝั่งซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเลในอนาคต

1) เพื่อพัฒนาคู่มือ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งและการจัดการ สำหรับเป็นเครื่องมือหรือกรอบการดำเนินงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม (กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลาง/กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น/กลุ่มประชาชนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง) นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

2) เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม การถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับหลักวิชาการและขั้นตอนของกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งและการจัดการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม (กลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐส่วนกลาง/กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น/กลุ่มประชาชนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง)

เป้าหมาย : คู่มือจำนวน 3 คู่มือ สำหรับ 3 กลุ่ม โดยแต่ละคู่มือจัดพิมพ์พร้อม CD 1,000 ชุดต่อคู่มือ รวมทั้งสิ้น 3,000 ชุด

กิจกรรมที่ 2 สร้างกระบวนการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้าหมายโดยการจัดประชุม อบรม สัมมนาด้านการกัดเซาะชายฝั่งและแนวทางการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง