ผลงานโครงการที่ผ่านมา

ผลงานโครงการที่ผ่านมา

ผลงานโครงการที่ผ่านมา

portfolio-2560-001

โครงการ : ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา :23 กุมภาพันธ์–23 กรกฎาคม 2560
ระยะเวลาดำเนินงาน : 150 วัน

portfolio-2560-002

โครงการ : ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดจันทบุรี
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : 3 มีนาคม –10 กรกฎาคม 2560
ระยะเวลาดำเนินงาน : 130 วัน

portfolio-2560-003

โครงการ : ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : 3 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2560
ระยะเวลาดำเนินงาน : 80 วัน

portfolio-2560-004

โครงการ : จัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด 23 จังหวัด
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : –
ระยะเวลาดำเนินงาน : –

portfolio-2560-005

โครงการ : เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : 24 สิงหาคม 2555 – 26 มีนาคม 2556
ระยะเวลาดำเนินงาน : 214 วัน

portfolio-2560-006

โครงการ : โครงการศึกษา สำรวจและจัดทำแผนที่ดินชายฝั่งทะเลเชิงละเอียดพร้อมหมุดหลักฐานน้ำทะเล 23 จังหวัด
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : 24 กันยายน 2556 – 15 มกราคม 2557
ระยะเวลาดำเนินงาน : 480 วัน

portfolio-2560-014

โครงการ : ศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบทางสังคม และสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : 24 มิ.ย. 54 – 18 มิ.ย. 55
ระยะเวลาดำเนินงาน : 360 วัน

portfolio-2560-007

โครงการ : โครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มน้ำท่าจีน
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : –
ระยะเวลาดำเนินงาน : – วัน

portfolio-2560-008

โครงการ : ศึกษาสำรวจออกแบบ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนอง บึงและทางระบายน้ำ เขตลุ่มน้ำน่าน
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : –
ระยะเวลาดำเนินงาน : – วัน

portfolio-2560-010

โครงการ : ศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสม และสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำบึงตะเครง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : 23 มิ.ย. 54 – 17 มิ.ย. 55
ระยะเวลาดำเนินงาน : 330 วัน

portfolio-2560-011

โครงการ : การศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสมและสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแก้ง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : 5 ส.ค. 54 – 31 มี.ค. 55
ระยะเวลาดำเนินงาน : 220 วัน

portfolio-2560-012

โครงการ : ศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสม และสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวลอย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : 5 ส.ค. 54 – 31 มี.ค. 55
ระยะเวลาดำเนินงาน : 240 วัน

portfolio-2560-013

โครงการ : โครงการศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสมและสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำหนองกระทุ่มโปง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : 23 มิ.ย. 54 – 17 พ.ค. 55
ระยะเวลาดำเนินงาน : 330 วัน