โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดตราด

โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดตราด

โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

ชะลอความรุนแรงของคลื่น โดยวิธีการปักไม้ไผ่ จังหวัดตราด

เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : 23 กุมภาพันธ์ – 23 กรกฎาคม 2560
ระยะเวลาดำเนินงาน : 150 วัน
ความเป็นมาของโครงการ : จากข้อมูลการสำรวจสภาพภูมิประเทศชายฝั่งของประเทศไทยพบว่ามีลักษณะธรณีสัญฐานเป็นหาดหิน หาดทราย และหาดโคลน มีพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งระยะทางประมาณ 830 กิโลเมตร สำหรับ–สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งที่สำคัญคือ การทำลายพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งที่เป็นแนวป้องกันตามธรรมชาติ และทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและที่ดินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้จัดทำโครงการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น จังหวัดตราด จันทบุรี เพชรบุรี และจังหวัดปัตตานี