โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแก้ง

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแก้ง

การศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแก้ง
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา : 5 ส.ค. 54 – 31 มี.ค. 55
ระยะเวลาดำเนินการ : 220 วัน

บึงแก้งมีขนาดพื้นที่ประมาณ 354 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป้าและเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่การปกครองแบ่งออกเป็น 14 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ โดยมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,670 ไร่ และจะทำการเพาะปลูกตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็น นาข้าว, ไร่พริก, ผักสวนครัว, ยาสูบ และอื่นๆ ประกอบกับเมื่อปี พ.ศ. 2539 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียวได้ก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาขึ้นที่บึงแก้ง บริเวณบ้านพรม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ และได้ใช้น้ำจากบึงแก้งเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป้าทั้งหมด และนอกเขตเทศบาลบางส่วน เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้บางปีประสบปัญหาภัยแล้ง พื้นที่การเกษตรกรรมหลายร้อยไร่ต้องเดือดร้อนขาดแคลนน้ำ ผลผลิตทางการเกษตรไม่ดีทำให้ราษฎรขาดรายได้ และบางปีมีปัญหาน้ำท่วมในบริเวณรอบๆบึงแก้ง ดังนั้นจึงเห็นควรอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแก้ง ให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและผลิตประปา เพื่อการอุปโภคของราษฎรตำบลบ้านเป้าและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก

1.ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในบริเวณพื้นที่บึงแก้ง และแหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณพื้นที่รับน้ำฝนของโครงการ โดยเฉพาะการผันน้ำเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

2.ศึกษาศักยภาพ และจัดทำแผนงานการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแก้ง และแหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณพื้นที่รับน้ำฝนของโครงการ อย่างบูรณาการ

3.ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแก้ง และการกระจายน้ำอย่างเป็นระบบ

4.เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของโครงการ

5.เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.มีแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแก้ง และแหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณพื้นที่รับน้ำฝนของโครงการอย่างบูรณาการ

2.ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พร้อมทั้งสำรวจออกแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแก้ง พร้อมระบบการกระจายน้ำจากบึงแก้งเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูก

3.บึงแก้งได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำให้กลับคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยการนำแผนงานการบริหารจัดการไปสู่การปฏิบัติ

4.มีแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ในช่วงฤดูแล้ง และป้องกันบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

5.มีการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาการคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม และเพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.มีแนวทางและแผนงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในบึงแก้ง รวมถึงแหล่งน้ำและลำน้ำธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณพื้นที่รับน้ำของโครงการแบบบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

2.บรรเทาปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้งในบึงแก้ง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

3.สามารถฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศของแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและชุมชนที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่

4.ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ