โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวลอยอำเภอเมืองแพร่

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวลอยอำเภอเมืองแพร่

การศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสม และสำรวจออกแบบ
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวลอย
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา : 5 ส.ค. 54 – 31 มี.ค. 55
ระยะเวลาดำเนินการ : 240 วัน

หนองบัวลอย ตามแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหารมีชื่อว่า “หนองใหม่”เป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อเสริมการเกษตรในฤดูแล้งของพื้นที่การเกษตรโดยรอบหนองน้ำ ซึ่งพืชหลักที่เพาะปลูกในฤดูแล้ง ได้แก่ ยาสูบและถั่วเหลือง รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับการปศุสัตว์

สภาพหนองน้ำในปัจจุบันปริมาณน้ำกักเก็บไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง เนื่องจากสภาพหนองบัวลอยมีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชลอยน้ำจำนวนมาก และยังไม่มีหน่วยงานราชการใดเข้าไปดำเนินการ ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำไหลหลากทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ราบลุ่มเป็นประจำทุกปี และในบริเวณใกล้เคียงยังมีแหล่งน้ำอีกจำนวนหลายแห่งที่มีสภาพเช่นเดียวกับหนองบัวลอย ดังนั้นเพื่อให้หนองบัวลอย และหนองน้ำบริเวณใกล้เคียงสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้งทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงเห็นควรดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวลอยและแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียง เช่น หนองเสี้ยว หนองช่างหูก เป็นต้น เป็นแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งได้

1.ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในบริเวณพื้นที่หนองบัวลอย รวมถึงแหล่งน้ำและลำน้ำธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณพื้นที่รับน้ำของโครงการ โดยเฉพาะการผันน้ำเข้าสู่แหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

2.ศึกษาศักยภาพ และจัดทำแผนงานการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่น้ำหนองบัวลอย รวมถึงแหล่งน้ำและลำน้ำธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณพื้นที่รับน้ำขอโครงการ อย่างบูรณาการ

3.ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวลอยและแหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณพื้นที่รับน้ำของโครงการจำนวนไม่น้อยกว่า 4 แห่ง พร้อมระบบผันน้ำเชื่อมต่อระหว่างแหล่งน้ำดังกล่าวตามแนวทาง และผลการศึกษาศักยภาพที่สามารถดำเนินการได้ และระบบกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกความยาวรวมไม่น้อยกว่า 4 กม.อย่างเป็นระบบ

1.มีแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอบัวลอย รวมถึงแหล่งน้ำ ลำน้ำธรรมชาติ และการผันน้ำเข้าสู่แหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณพื้นที่รับน้ำของโครงการอย่างบูรณาการ

2.ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พร้อมทั้งสำรวจออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวลอย และแหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณพื้นที่รับน้ำของโครงการไม่น้อยกว่า 4 แห่ง พร้อมระบบผันน้ำเชื่อมต่อระหว่างแหล่งน้ำดังกล่าวตามแนวทาง และผลการศึกษาศักยภาพที่สามารถดำเนินการได้ และระบบกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกความยาวรวมไม่น้อยกว่า 4 กม.

3.หนองบัวลอย และแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงจำนวนไม่น้อยกว่า 4 แห่ง ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำให้กลับคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมโดยการนำแผนงานบริหารจัดการไปสู่การปฏิบัติ

4.มีแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ในช่วงฤดูแล้งและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

5.มีการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาการคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม และเพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.มีแนวทางและแผนงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในหนองบัวลอย รวมถึงแหล่งน้ำและลำน้ำธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณพื้นที่รับน้ำของโครงการแบบบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

2.บรรเทาปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้งในหนองบัวลอย และพื้นที่ใกล้เคียง

3.สามารถฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศของแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบพื้นที่

4.ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ