โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด 23 จังหวัด

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด 23 จังหวัด

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด 23 จังหวัด

ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,148 กิโลเมตร มีแนวฝั่งทะเล 2 ด้าน ได้แก่ ชายฝั่งทะเล
ด้านอ่าวไทย มีความยาวประมาณ 2,055 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามันมีความยาวประมาณ 1,093 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด พื้นที่ชายฝั่งทะเลนับเป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของประชากร จึงเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอาทิเช่น การประมงชายฝั่ง การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม เป็นต้น จากการศึกษาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี พ.ศ. 2551 พบว่า แนวชายฝั่งทะเลทั่วประเทศความยาวประมาณ 830 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 26 ของแนวชายฝั่งทะเลของไทย ประสบกับปัญหาการกัดเซาะโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนบนและอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในบางพื้นที่พบว่ามีอัตราการกัดเซาะรุนแรงมากกว่า 5 เมตรต่อปี

1. เพื่อจัดทำแนวทาง กลยุทธ์ แผนงานและโครงการป้องกัน แก้ไข และ/หรือพัฒนาสภาพแวดล้อมชายฝั่งระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
2. เพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้สอดคล้องกับแผนต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น เช่น แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด/แผนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้จังหวัดมียุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ด้านการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่บูรณาการทั้งในส่วนกลางและในท้องถิ่นของจังหวัด มีแผนงานสำหรับดำเนินงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระยะสั้น (ปี พ.ศ. 2556-2559) และระยะยาวถึงปี พ.ศ. 2570

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รายจังหวัด 23 จังหวัด กำหนดขอบเขตครอบคลุม จังหวัดที่มีพื้นติดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด โดยการแบ่งพื้นที่ตามลักษณะทางกายภาพหรือตามลักษณะภูมิประเทศซึ่งประกอบไปด้วย

1. พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด
2. พื้นที่อ่าวไทยตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาครกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา
3. พื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
4. พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังและสตูล

IMG_5008-300x225
IMG_5059-300x225
IMG_5139-300x225
IMG_5146-300x225