โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ ประเภทหนอง บึงและทางระบายน้ำ เขตลุ่มน้ำน่าน

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ ประเภทหนอง บึงและทางระบายน้ำ เขตลุ่มน้ำน่าน

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ
ประเภทหนอง บึงและทางระบายน้ำ เขตลุ่มน้ำน่าน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของแบบแปลนและประมาณราคา สำหรับใช้ในการขอตั้งงบประมาณและการก่อสร้างในลักษณะการสำรองแบบแปลน โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ ประเภทหนอง บึงและทางระบายน้ำสำหรับใช้ในงานก่อสร้างตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุทกภัย

เพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนอง
บึงและทางระบายน้ำ แบ่งตามพื้นที่ลุ่มน้ำ ในกลุ่มสัญญาที่ 3 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ เขตลุ่มน้ำน่าน
จำนวน 9 โครงการ

ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนองบึงและทางระบายน้ำ ใน “กลุ่มสัญญาที่ 3 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ เขตลุ่มน้ำน่าน” ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ดังรายละเอียดโครงการต่างๆ จำนวน 9 โครงการ
มีรายละเอียดโครงการดังนี้

1) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำบึงน้อย บ้านฟ้าเรือง ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

2) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำบึงน้ำด้วน บ้านท่าข้าม ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

3) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำบึงป่าซ่าน บ้านวังผักรุง ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

4) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำบึงยาว บ้านเกาะ ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

5) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำหนองกระพรวน บ้านคลองวัดไทร หมู่ที่ 8 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

6) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำบึงเบิก บ้านคลองกะพั้ว หมู่ที่ 6 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

7) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสะกัด ช่วง 3 บ้านท่าดินขาว ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

8) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสมอภิเภก บ้านวังสะโม หมู่ที่ 2 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

9) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำคลองกะชิ บ้านคลองกะชิ หมู่ที่ 7 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์