โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

โดยวิธีการปักไม้ไผ่ ชะลอความรุนแรงของคลื่น จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : 3 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2560
ระยะเวลาดำเนินงาน : 80 วัน
ความเป็นมาของโครงการ : จากข้อมูลการสำรวจสภาพภูมิประเทศชายฝั่งของประเทศไทยพบว่ามีลักษณะธรณีสัญฐานเป็นหาดหิน หาดทราย และหาดโคลน มีพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งระยะทางประมาณ 830 กิโลเมตร สำหรับสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งที่สำคัญคือ การทำลายพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งที่เป็นแนวป้องกันตามธรรมชาติและทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและที่ดินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดทำโครงการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น จังหวัดตราด จันทบุรี เพชรบุรี และจังหวัดปัตตานี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน โดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ในท้องที่ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อลดการสูญเสียที่ดินชายฝั่งทะเล และเพิ่มพื้นที่บริเวณด้านหลังแนวไม้ไผ่
3. เพื่อให้ประชาชนและชุมชน ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง