โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหลงน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำบึงตะเครง

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหลงน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำบึงตะเครง

การศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสม และสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหลงน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำบึงตะเครง
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา : 23 มิ.ย. 54 – 17 มิ.ย. 55
ระยะเวลาดำเนินการ : 330 วัน

บึงตะเครงเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางระกำ มีศักยภาพในการเก็บกักน้ำไว้ใช้ ประมาณ 14.0 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปัจจุบันรองรับน้ำได้เพียง 4.16 ล้านลูกบาศก์เมตร หากมีการศึกษาศักยภาพของบึงตะเครง ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โดยสามารถผันน้ำจาก คลองเก้ารัง คลองโพธิ์ คลองตะโม่ เข้าสู่ตัวบึงได้แล้ว ก็จะสามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในดูมรสุมได้อีกด้วย

1.ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่โดยรอบบึงตะเครงโดยเฉพาะการผันน้ำจากแหล่งน้ำโดยรอบ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
2. ศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบึงตะเครง
3. ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดของโครงการในแผนงานตามข้อ2
4. เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของโครงการ
5. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.มีแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนงานการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำในบึงตะเครงและบึงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน พร้อมทั้งสำรวจออกแบบโครงการเร่งด่วน เช่น การผันน้ำจากคลองตะโม่เข้าสู่บึงตะเครง ที่ได้ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
2.บึงตะเครงได้รับการฟื้นฟู ให้กลับคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
3.มีแหล่งน้ำเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ในช่วงฤดูแล้งและป้องกันบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
4.มีการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาการคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม และเพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน