โครงการศึกษา สำรวจและจัดทำแผนที่ดินชายฝั่งทะเลเชิงละเอียดพร้อมหมุดหลักฐานน้ำทะเล 23 จังหวัด

โครงการศึกษา สำรวจและจัดทำแผนที่ดินชายฝั่งทะเลเชิงละเอียดพร้อมหมุดหลักฐานน้ำทะเล 23 จังหวัด

โครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่ดินชายฝั่งทะเล
เชิงละเอียดพร้อมหมุดหลักฐานน้ำทะเล 23 จังหวัด

บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ ได้รับความไว้วางใจจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ดำเนินงาน โครงการศึกษา : สำรวจและจัดทำแผนที่ดินชายฝั่งทะเลเชิงละเอียดพร้อมหมุดหลักฐานน้ำทะเล 23 จังหวัด
เจ้าของงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : 24 กันยายน 2556 – 15 มกราคม 2557
ระยะเวลา : 480 วัน

ปัญหาขอบเขตชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่ง
ในระดับประเทศ รวมถึงความละเอียดของพื้นที่ในปัจจุบัน ไม่สามารถระบุได้ถึงรายละเอียดและการถือครองขณะที่สภาพพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเขตอำนาจมีการทับซ้อนเชิงกายภาพ ส่งผลให้การดำเนินการตามพันธกิจของกรมฯ บนพื้นที่ชายฝั่งจึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก ขาดความชัดเจน เป็นผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งในภาพรวมไม่ประสบผลเท่าที่ควร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำขอบเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมฯ บนแผนที่มาตราส่วน 1:4,000โดยคัดเลือกพื้นที่แนวชายฝั่งที่มีความเหมาะสมมาดำเนินการจัดทำแผนที่ การใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเล เชิงละเอียดมาตราส่วน 1:4,000 พร้อมวางหมุดหลักฐานน้ำทะเลเพื่อมากำหนดแนวการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างบูรณาการและนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ที่ยั่งยืนต่อไป

1. เพื่อให้กรมฯ มีข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย เพื่อนำมาประกอบการบริหารจัดการเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล ในเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีความละเอียดและเป็นรูปธรรมชัดเจน
2. เพื่อนำเสนอรูปแบบการกำหนดเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยอ้างอิงระบบลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำย่อยที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน และอ้างอิงรูปแบบการกำหนดขอบเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตามหลักวิชาการมีการจำแนกลักษณะรายละเอียดภายในขอบเขตพื้นที่ของชายฝั่งทะเล ได้แก่ การถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยมีความละเอียดของแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 ซึ่งจะทำให้เกิดความชัดเจน ง่ายต่อการตัดสินใจในด้านบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน รวมถึงด้านการอนุรักษ์ฯ อันเป็นภารกิจหลักของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3. เพื่อใช้เป็นแผนที่ฐานและฐานข้อมูล ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ช่วยในการวางแผนและบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการ ทั้งในส่วนของกรมฯ และในส่วนของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เฉพาะทาง ที่ใช้ในการวิเคราะห์และกำหนดขอบเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลให้มีความทันสมัย
5. เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการทางแผนที่ พร้อมระบบและอุปกรณ์ปลายทางเพื่อสร้างฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งาน สามารถใช้งานทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
6. เพื่อจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบดูแลระบบ และปรับปรุงข้อมูลให้สามารถนำข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจ และการบริหารเป้าหมายพื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด