Successful Project

Successful Project

Successful Project

portfolio-2560-001
 • Project Prevent :   coastal erosion
 • Project Owner :   Department of Marine and Coastal
 • Counterparty :   Visuddthi Consultant Co., Ltd.
 • Contract Period :   23 Feb. – 23 Jul. 2017
 • Processing Time :   150 Days
portfolio-2560-002
 • Project :   Prevent coastal erosion Chantaburi province
 • Project Owner :   Department of Marine and Coastal
 • Counterparty :   Visuddthi Consultant Co., Ltd.
 • Contract Period :   3 Mar. – 10 Jul. 2017
 • Processing Time :   130 Days
portfolio-2560-003
 • Project :   Prevent coastal erosion Phetchaburi Province
 • Project Owner :   Department of Marine and Coastal
 • Counterparty :   Visuddthi Consultant Co., Ltd.
 • Contract Period :   3 March – 21 May 2017
 • Processing Time :   80 Days
portfolio-2560-004
 • Project :   Formulate a strategic plan to solve the problem of                                                coastal erosion in 23 provinces.
 • Project :   Owner Department of Marine and Coastal
 • Counterparty :   Visuddthi Consultant Co., Ltd.
 • Contract Period :   –
 • Processing Time :   –
portfolio-2560-005

โครงการ : เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : 24 สิงหาคม 2555 – 26 มีนาคม 2556
ระยะเวลาดำเนินงาน : 214 วัน

portfolio-2560-006

โครงการ : โครงการศึกษา สำรวจและจัดทำแผนที่ดินชายฝั่งทะเลเชิงละเอียดพร้อมหมุดหลักฐานน้ำทะเล 23 จังหวัด
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : 24 กันยายน 2556 – 15 มกราคม 2557
ระยะเวลาดำเนินงาน : 480 วัน

portfolio-2560-014

โครงการ : ศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบทางสังคม และสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : 24 มิ.ย. 54 – 18 มิ.ย. 55
ระยะเวลาดำเนินงาน : 360 วัน

portfolio-2560-007
 • Project :   Survey project for installation of automatic long distance                   water measurement system at Tha Chin River Basin
 • Project Owner :   Department of Water Resources
 • Counterparty :   Visuddthi Consultant Co., Ltd.
 • Contract Period :   –
 • Processing Time :   –
portfolio-2560-008
 • Project :   Study, survey, design Project to improve water resources                         watershed area in types of Nong Swamp and drainage Nan Basin
 • Project Owner :   Department of Water Resources
 • Counterparty :   Visuddthi Consultant Co., Ltd.
 • Contract Period :   –
 • Processing Time :   –
portfolio-2560-010

โครงการ : ศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสม และสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำบึงตะเครง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : 23 มิ.ย. 54 – 17 มิ.ย. 55
ระยะเวลาดำเนินงาน : 330 วัน

portfolio-2560-011

โครงการ : การศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสมและสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแก้ง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : 5 ส.ค. 54 – 31 มี.ค. 55
ระยะเวลาดำเนินงาน : 220 วัน

portfolio-2560-012

โครงการ : ศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสม และสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวลอย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : 5 ส.ค. 54 – 31 มี.ค. 55
ระยะเวลาดำเนินงาน : 240 วัน

portfolio-2560-013

โครงการ : โครงการศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสมและสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำหนองกระทุ่มโปง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
เจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา : 23 มิ.ย. 54 – 17 พ.ค. 55
ระยะเวลาดำเนินงาน : 330 วัน